وظایف عمومی انجمن

  كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
  جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.
  برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليتها.
  كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.
  سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.
  كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون‌‌،كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهاي مربوط به حفاظت فني وبهداشت كار.
  انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.
  دريافت وروديه، حق عضويت و کمکهای مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.
  همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني  مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
  حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي نسبت به هدفهاي انجمن.
  خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
  پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعايت مقررات قانوني.
  همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة  انجمنهاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
  قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به انجمن هاي صنفي محول مي‌كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها .
  ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمنهاي صنفي يا كانونهاي مربوط در داخل یا خارج از كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
  شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارگري .


وظایف اختصاصی انجمن

پیگیری امور حقوقی  و اداری و توسعه بازارمراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران
تدوین آیین نامه استاندارد  و نظارت بر مشاوره های تخصصی مرتبط با تهیه و اجرای طرح کسب و کار به صاحبان ایده‌های نوآورانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران
 نظارت همه جانبه (فنی – اقتصادی) طرح های نوآورانه و  تبیین فرآیندهای  مدت شاخص های نوآوری
 تعیین آیین نامه های رتبه بندی مراکز
 آموزش ، ترویج و توسعه کارآفرینی مبنی بر اسناد بالا دستی مصوب نظام جمهوری اسلامی ایران
 رسیدگی به شکایات واصله از مراکز