دکتر غلامرضا حبیبی

رئیس هیئت مدیره

دکتر مجید سیاری

نایب رئیس هیات مدیره

مهندس امیر منصوری

دبیر انجمن

خانم خدیجه یارعلی

خزانه دار

جناب محمدحسین قربانی

عضو هیئت مدیره

دکتر بابک محمدزاده

بازرس