دکتر غلامرضا حبیبی

رئیس هیئت مدیره

دکتر داوود فدایی

نایب رئیس هیات مدیره

مهندس امیر منصوری

دبیر انجمن

دکتر حامد افشاری

خزانه دار

دکتر صنم السادات فرنودی

عضو هیئت مدیره

دکتر بابک محمدزاده

بازرس