وظایف عمومی انجمن

 

  کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
  جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.
  برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیتها.
  کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
  سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.
  کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و  تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون‌‌،کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی وبهداشت کار.
  انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.
  دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق  اساسنامه.
  همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی  مرتبط با وظایف انجمن صنفی  به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
  حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.
  خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
  پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
  همکاری با سایر تشکل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده  انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
  قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می‌کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها .
  ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
  شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری .


وظایف اختصاصی انجمن

 

 پیگیری امور حقوقی  و اداری و توسعه بازارمراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران
 تدوین آیین نامه استاندارد  و نظارت بر مشاوره های تخصصی مرتبط با تهیه و اجرای طرح کسب و کار به صاحبان ایده‌های نوآورانه مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران
 نظارت همه جانبه (فنی – اقتصادی) طرح های نوآورانه و  تبیین فرآیندهای  مدت شاخص های نوآوری
 تعیین آیین نامه های رتبه بندی مراکز
 آموزش ، ترویج و توسعه کارآفرینی مبنی بر اسناد بالا دستی مصوب نظام جمهوری اسلامی ایران
 رسیدگی به شکایات واصله از مراکز